Wskazówki

dla autorów artykułów proponowanych do publikacji

Wymogi edytorskie

STRUKTURA ARTYKUŁU

Imię i nazwisko autora (autorów)

Afiliacja

Adres e-mail.

Tekst artykułu – publikowanego w Opolskim Akademickim Forum Logistyki – czasopismo internetowe powinien obejmować od 10 do 12 standardowych stron maszynopisu i składać się z czterech części:

 1. Wprowadzenia – w którym prezentowane są motywy podjęcia danego tematu, określenie problematyki badawczej i postawienie celów głównych;
 2. Części głównej – gdzie treść artykułu zostaje podzielona na części ze śródtytułami;
 3. Podsumowania – przedstawienie  wniosków i konkluzji.

 

Streszczenie artykułu –  syntetyczna prezentacja obszaru badawczego, oraz wnioski autora (autorów) artykułu.

Słowa kluczowe – 3-5 słów

Streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim

INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Tekst w programie Word, w formacie DOC.
 2. Strona standardowa maszynopisu – 8-12 stron.
 3. Czcionka: Times New Roman 12 p., interlinia 1,5, tekst wyjustowany.
 4. Numeracja stron w obrębie całej pracy (środek na dole).
 5. Przypisy dolne powinny być redagowane według „stylu klasycznego” (tradycyjny).
 6. Strony internetowe: domena główna i pełna data pobrania materiału.
 7. Bibliografia powinna być przygotowana według podziału na:
 • dokumenty prawne,
 • wydawnictwa zwarte,
 • artykuły prasowe i okolicznościowe,
 • materiały internetowe,

w porządku alfabetycznym (według nazwiska autora).

 1. Rysunki i tabele powinny zostać przygotowane w wersji czarno-białej, edytowalnej. Zalecane programy: Word lub Excel, tytułowane i osobno numerowane oraz mieć podane źródło.

– Rysunek 1. Tytuł  należy umieścić pod rysunkiem.

– Tabela 1. Tytuł należy umieścić nad nad tabelą.

Rysunki i tabeli powinny mieć odniesienie w tekście.

Artykuł w formie elektronicznej należy przekazać lub przesłać redaktorowi wydania na adres:
swyrwich@uni.opole.pl
skauf@uni.opole.pl

oafl@uni.opole.pl